Cautare Informatii
Vanzarea - cumpararea unui vehicul folosit. Transcrierea


Transcrierea unui vehicul

 TRANSCRIEREA UNUI VEHICUL

DOCUMENTE NECESARE :

 

In cazul transcrierii unui vehicul din alt/acelasi judet:

 

a)   Cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

b)   Fişa de inmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia;

-           In conformitate cu prevederile art. 113, al. 5, pct 1 din OG 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile fiscale ale administratieri publice locale, nu va fi solicitat la instrainarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport in cazul procedurii de executare silita, procedurii insolventei si procedurilor de lichidare.

-           De asemenea nu se solicita certificatul de atestare fiscala in cazul vehiculelelor confiscate de catre ANAF si ulterior valorificate prin licitatie sau vanzare directa. In acest sens fiind solicitate copii ale documentelor din care rezulta ca instrainarea bunului s-a facut in cadrul unei asemenea proceduri sau copii dupa actele instantelor de judecata de unde sa reiasa calitatea celor care au fost numiti pentru desfasurarea acestor activitati (lichidator, administrator judiciar).

-           In cazul in care exista o succesiune de 2,3 sau mai multi intermediari ( proprietari), se va solicita certificatul de atestare fiscala al ultimului proprietar, conform documentului prin care se efectueaza transferul dreptului de proprietate;

c)   Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

d)   Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi copie;

e)   Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documentele care atesta dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;

f)     Dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;

g)   Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;

h)   Dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;

i)     Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

j)     Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;

k)   Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;

l)     Incepând cu data de 15.03.2013, dovada de plată a timbrului de mediu (chitanta in copie si decizia de calcul in original) pentru autovehiculele inmatriculate in Romania inainte de 01.01.2007 sau adeverinta care atesta achitarea si nerestituirea (inclusiv a valorii reziduale) a taxei speciale pentru autoturisme/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante pentru autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule

m) Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;

n)   Procura specială, după caz.

 

In cazul transcrierii unui vehicul la terminarea contractului de leasing:

Se solicita suplimentar:

a) documentul care atesta dreptul de proprietatea asupra autovehiculului sau remocii, insotit de contractul de leasing (sau extras al acestuia)

b) certificat de autenticitate, cu excepţia urmatoarelor cazuri:

-           la terminarea contractului de leasing, atunci cand emiterea unui nou certificat de inmatriculare se efectueaza pe numele utilizatorului;

-           la preluarea contractului de leasing de catre alt utilizator.

 

In cazul transcrierii unui vehicul dobandit prin mostenire:

     NOTA:  doar in cazul in care dobandirea vehiculului a intervenit in intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii

     Se solicita suplimentar:

a) certificatul de mostenitor, emis de biroul notarial, in care sa fie mentionat autovehiculul

NOTA: nu se solicita timbrul de mediu, conform art. 8, lit. e din OUG nr. 9/2013

 

In cazul trasncrierii unui vehicul dobandit prin partaj:

     Se solicita suplimentar:

a) actul prin care se dispune partajarea bunului in cauza, catre o alta persoana decat cea din certificatul de inmatriculare

         NOTA: incepad cu data de 05.08.2013 se solicita timbrul de mediu/ adeverinta care sa atesta achitarea si nerestituirea (inclusiv a valorii reziduale) a taxei speciale pentru autoturisme/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante pentru autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule( se abroga lit f a art 8 din OUG NR 9/2013)

 

In cazul transcrierii unui vehicul din evidenta veche:

         NOTA: Daca vehiculul provine din alt judet, transcrierea acestuia se va face doar dupa primirea confirmarii primite de la serviciul public comunitar alt judetului respectiv, in urma solicitarii efectuate prin posta electronica

Incepând cu data de 15.03.2013, dovada de plată a timbrului de mediu (chitanta in copie si decizia de calcul in original) pentru autovehiculele inmatriculate in Romania inainte de 01.01.2007 sau adeverinta care atesta achitarea si nerestituirea (inclusiv a valorii reziduale) a taxei speciale pentru autoturisme/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante pentru autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule

 

 

 

TIMBRUL DE MEDIU: se aplica pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3, N1, N2, N3

 

 

Obligatia de plata a timbrului de mediu intervine, conform art. 4 din OUG nr. 9/19.02.2013:

c)  cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra vehiculului rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii;

d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

 

Scutiri:

Sunt scutite de plata timbrului de mediu, conform art. 3, al. (1) si art. 8 din OUG nr. 9/19.02.2013,  urmatoarele autovehicule:

a)   autovehiculele apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

b)   autovehiculele special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si autovehiculele special modificate in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav si accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; (se aplica numai pentru achizitionarea unui singur autoturism in decurs de 5 ani si atunci cand autoturismul este proprietatea persoanei cu handicap);

c)   autovehiculele destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera, de pompieri, precum si a celor destinate transportului prescolarilor si elevilor

d)   autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehicule speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare si stingere a incendiilor;

Nu se plateste timbrul de mediu pentru autovehicule atunci cand acestea sunt:

e)   încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;

f)     acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica;

g)   confiscate sau intrate potrivit legii in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

h)   transferate cu titlu gratuit de la autoritati sai institutii publice altor autoritati sau institutii publice

i)     destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare;

j)     dobandite prin mostenire, in cazul in care acesta a survenit in intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;


  Print