Cautare Informatii
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE

SEDIU
Str. Turnului nr. 13
BRAŞOV

TELEFON:  (0268) 475.382
FAX: (0268) 328.642

 

Organizare:

- Conducerea;

- Biroul emitere şi evidenţă paşapoarte, probleme de migrări,
aplicarea măsurilor restrictive şi a acordurilor de readmisie;

- Compartimentul informatică.

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al judeţului Braşov, denumit în continuare serviciu public comunitar, se organizează în cadrul Instituţiei Prefectului şi este aparat de specialitate al administraţiei publice locale, înfiinţat în temeiul art. 1, alin. 1, din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii de Guvern nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

Misiunea serviciului public comunitar este aceea de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege cu privire la activitatea de evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple.

Activitatea serviciului public comunitar constituie serviciu public şi se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

In vederea îndeplinirii atribuţiilor, serviciul public comunitar este organizat dintr-un birou şi un compartiment.

Serviciul public comunitar este condus de un şef de serviciu numit sau eliberat din funcţie prin ordin al prefectului, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei Generale de Paşapoarte.

Serviciul public comunitar organizează activitatea în domeniul paşapoartelor la nivelul judeţului. In acest sens, şeful serviciului conduce şi coordonează activitatea întregului personal din subordine şi răspunde în faţa conducerii Instituţiei Prefectului pentru neajunsurile constatate, pe linie de paşapoarte, potrivit legii.

În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar cooperează cu celelalte structuri ale Instituţiei Prefectului, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu autorităţile publice, societăţi, agenţi economici, precum şi cu persoane fizice.

Atribuţiile serviciului public comunitar

Serviciul public comunitar are următoarele atribuţii principale:

a) soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;

b) asigură eliberarea, în sistem de ghişeu unic, a paşapoartelor simple, în colaborare cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din subordinea consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale;

c) administrează, gestionează şi valorifică registrele judeţene de evidenţă a paşapoartelor;

d) furnizează permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, informaţii necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;

e) asigură înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii;

f) organizează, la nivelul judeţului gestionarea şi controlul eliberării
paşapoartelor;

g) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale;

În exercitarea atribuţiilor legale specifice, cooperează cu Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor judeţean.

Conducerea serviciului public comunitar este asigurată de şeful serviciului.

Şeful serviciului reprezintă serviciul public comunitar în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din cadrul Instituţiei Prefectului, cu comandanţii (şefii) unităţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu instituţiile şi organismele din afara sistemului Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor legale.

In aplicarea prevederilor legale de nivel superior precum şi a ordinelor şi instrucţiunilor, şeful serviciului public comunitar emite dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din subordine.

In condiţiile legii şi reglementărilor specifice, şeful serviciului public comunitar poate delega atribuţii din competenţa sa altor persoane din subordine, cu aprobarea eşalonului superior, în condiţiile legii.

Şeful serviciului public comunitar răspunde în faţa conducerii Instituţiei Prefectului de întreaga activitate pe care o desfăşoară, potrivit prevederilor fişei postului.

Conducerea structurilor serviciului public comunitar este exercitată de şefii acestora iar în lipsa lor de către o persoană desemnată.

Şefii structurilor subordonate serviciului public comunitar răspund de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa şefului serviciului.

Şefii structurilor subordonate serviciului public comunitar, conduc întreaga activitate pe liniile lor de competenţă şi reprezintă serviciul în relaţiile cu celelalte structuri ale Instituţiei Prefectului, alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi autorităţi din afara ministerului, conform delegării şi dispoziţiilor primite.

Biroul emitere şi evidenţă paşapoarte, probleme de migrări, aplicarea măsurilor restrictive şi a acordurilor de readmisie

Biroul emitere şi evidenţă paşapoarte, probleme de migrări, aplicarea măsurilor restrictive şi a acordurilor de readmisie are următoarele atribuţii principale:

a) analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, în conformitate cu prevederile legale, ale tratatelor şi convenţiilor la care România este parte;

b) organizează activitatea de primire a cererilor şi eliberarea paşapoartelor în regim de urgenţă;

c) desfăşoară activităţi în legătură cu primirea cererilor şi eliberarea paşapoartelor în sistem de ghişeu unic;

d) organizează şi coordonează activitatea de soluţionare a cererilor de eliberare a paşapoartelor pentru cetăţenii români stabiliţi, ori care îşi stabilesc domiciliul în străinătate;

e) soluţionează cererile cetăţenilor români pentru aplicarea menţiunii ce atestă stabilirea domiciliului în străinătate, depuse prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României, ia măsuri de emitere a colantelor şi transmiterea acestora instituţiilor sus­ menţionate, pentru a fi aplicate în paşapoartele titularilor;

f) soluţionează cererile trimise de misiunile diplomatice privind includerea ulterioară a minorilor în paşapoartele părinţilor, cetăţeni români domiciliaţi în străinătate, în vederea efectuării menţiunilor în evidenţe şi emiterea colantelor;

g) desfăşoară activităţile specifice emiterii paşapoartelor în sistem informatizat;

h) asigură eliberarea în sistem de ghişeu unic a paşapoartelor simple, în colaborare cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;

i) efectuează înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii;

j) administrează, gestionează şi valorifică registrele de evidenţă a paşapoartelor;

k) organizează şi ţine evidenţa persoanelor, cetăţeni români, de pe raza judeţului, care au solicitat eliberarea unui paşaport simplu ori împotriva cărora au fost impuse măsuri cu privire la suspendarea dreptului de folosire a paşaportului;

1) efectuează verificări în evidenţe şi în fondul arhivistic al serviciului şi furnizează date cu respectarea prevederilor legale, la solicitarea unor structuri din Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Ministerul Apărării Naţionale, altor organe ale administraţiei de stat, persoane juridice sau fizice;

m) organizează şi conservă fondul arhivistic şi ia măsuri pentru prevenirea distrugerii sau sustragerii documentelor aflate în gestiune şi pentru asigurarea exploatării cât mai eficiente a acestuia;

n) transmite Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră datele personale ale cetăţenilor români cărora li s-a suspendat dreptul de folosire a paşaportului, în vederea aplicării măsurilor legale;

o) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii la regimul paşapoartelor;

p) efectuează verificări în evidenţe cu privire la cetăţenii români care comit încălcări ale legilor în statele în care călătoresc şi transmite rezultatele verificărilor organelor interesate, în conformitate cu prevederile legale;

q) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;

r) asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;

s) organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor;

t) primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

u) întocmeşte Dispoziţia de zi pe unitate şi planificarea serviciului de permanenţă pe unitate, dacă este cazul.

Atributiile compartimentuui informatică

Compartimentul informatică are următoarele atribuţii principale:

a) administrează reţeaua şi domeniul sistemului informatic pe probleme de paşapoarte ale serviciului public comunitar;

b) desfăşoară activităţi de studii şi documentare tehnică (informatică),

în scopul cunoaşterii celor mai noi tehnologii în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic pe probleme de paşapoarte;

c) colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;

d) furnizează permanent, în cadrul Serviciului Naţional Informatic de Evidenţa Persoanelor, informaţii necesare actualizării Registrului Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple;

e) execută operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţa tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi software;

f) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate.

Atribuţiile şefului serviciului public comunitar şi ale celorlalte cadre cu funcţii de conducere sau de execuţie sunt prevăzute în fişele posturilor.

În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar, fişele posturilor vor fi reactualizate, cu aprobarea şefului serviciului.

Fişa postului şefului serviciului va fi reactualizată numai cu aprobarea prefectului şi cu avizul Direcţiei Generale de Paşapoarte.

Pe baza prezentului regulament, şefii structurilor subordonate serviciului public comunitar întocmesc fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, pe care le aprobă şeful serviciului.

Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Personalul serviciului public comunitar este obligat să cunoască şi să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părţile ce-l privesc.

 


  Print