Cautare Informatii
Serviciul Verificarea Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ, de Aplicare a Actelor Normative si Urmarirea Actelor cu Caracter Reparatoriu, Arhiva

Organizare:

- Compartimentul contencios administrativ

- Compartimentul verificarea legalitatii, aplicarea actelor normative si urmarirea actelor cu caracter reparatoriu, arhiva

 

Atributii principale:

- tine evidenta actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale si transmise prefectului in vederea verificarii legalitatii, asigura pastrarea acestora, precum si evidenta actiunilor si dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti;

- examineaza sub aspectul legalitatii, in termenele prevazute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale;

- verifica legalitatea contractelor incheiate de autoritatile administratiei publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizarii prefectului de catre persoanele care se considera vatamate intr-un drept sau interes legitim;

- propune prefectului sesizarea instantei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzatoare, in cazul actelor emise de autoritatile administratiei publice locale considerate nelegale;

- intocmesc documentatia, formuleaza actiunea pentru sesizarea instantelor judecatoresti si sustin in fata acestora actiunea formulata, precum si caile de atac, atunci cand este cazul;

- elaboreaza rapoarte si prezinta informari prefectului cu privire la actele verificate;

- avizeaza ordinele prefectului din punctul de vedere al legalitatii;

- intocmesc documentatia si reprezinta prefectul si institutia prefectului in fata instantelor judecatoresti de orice grad, precum si a altor autoritati sau institutii publice;

- actioneaza in vederea indeplinirii, in conditiile legii, a atributiilor ce revin prefectului in domeniul organizarii si desfasurarii alegerilor locale, parlamentare si prezidentiale, precum si a referendumului national ori local;

- efectueaza, in conditiile legii, verificarile si intocmesc documentatia necesara cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a consiliului judetean, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la incetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la incetarea inainte de termen a mandatului presedintelui consiliului judetean;

- efectueaza, in conditiile legii, verificari cu privire la masurile intreprinse de primar sau de presedintele consiliului judetean, in calitatea lor de reprezentanti ai statului in unitatea administrativ-teritoriala, inclusiv la sediul autoritatilor administratiei publice locale, si propun prefectului, daca este cazul, sesizarea organelor competente;

- desfasoara actiuni de indrumare privind modul de exercitare de catre primari a atributiilor delegate si executate de catre acestia in numele statului;


  Print