Cautare Informatii
Atributii

 Biroul Judetean pentru Romi functioneaza potrivit prevederilor HG nr. 1221/2011, pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020.

Principalele activităţi ale Biroului Judetean pentru Romi includ, însă nu se limitează la:

● Asigurarea secretariatului tehnic al Grupului de Lucru Mixt  format la nivel judeţean, din reprezentanţi ai structurilor deconcentrate ale ministerelor, membrii organizaţiilor neguvernamentale ale romilor şi delegaţi ai comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţii rome, inclusiv consilieri judeţeni/locali.

● Elaborarea planului judeţean de măsuri privind incluziunea minorităţii rome prin armonizarea principalelor nevoi ale comunităţilor locuite de cetăţeni aparţinând minorităţii rome (identificate prin procesul de facilitare comunitară sau identificate de către autorităţile publice locale) cu măsurile prevăzute în Strategia Guvernului. Grupul de lucru mixt adoptă planul judeţean de măsuri privind incluziunea minorităţii rome elaborat de Biroul Judetean Pentru Romi, în baza Strategiei Guvernului. Fiecare instituţie reprezentată în Grupul de Lucru Mixt  este responsabila pentru implementarea măsurilor din aria sa de activitate, cuprinse în planul judeţean de măsuri.

● Introducerea măsurilor din Strategia naţională privind incluziunea minorităţii rome în planurile de dezvoltare a judeţelor, sau, după caz, în planurile integrate de dezvoltare urbană, planurile de dezvoltare regională.

● Monitorizarea implementării măsurilor din aria de activitate a serviciilor deconcentrate ale ministerelor de resort şi a partenerilor sociali pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Strategia Guvernului.

● Sprijinirea implementării măsurilor stabilite în planurile judeţene prin acordarea de consultanţă reprezentaţilor serviciilor deconcentrate şi prin facilitarea accesului acestora în cadrul comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţii rome.

● Întocmirea rapoartelor semestriale de progres referitoare la implementarea planului judeţean de măsuri privind incluziunea minorităţii rome şi înaintarea lor atât către Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare cât şi către Agentia Nationala pentru Romi.


Legislatie


  Print