Cautare Informatii
COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

 

Atribuţii audit public intern:

-         elaborează  planul anual de audit public intern însoţit de referatul de justificare ;

-         efectuează activităţi de audit public intern, inclusiv audituri ad-hoc cu caracter excepţional, cu aprobarea şi la ordinul conducătorului instituţiei,  pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

-         informează despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

-         raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;

-         elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

-         în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii ,raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;

-         verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentului de audit;

-         auditează cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

o       angajamente bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

o       plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

o       vânzarea, gajarea ,concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale;

o       alocarea creditelor bugetare;

o       sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

o       sistemul de luare a deciziilor;

o       sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

o       sisteme informatice.

 


  Print